НАЧАЛО ЗА НАС КУРСОВЕ ДИСТАНЦИОННО
ОБУЧЕНИЕ
ВАЛИДИРАНЕ ИЗДАВАНИ
ДОКУМЕНТИ
КОНТАКТИ ЛИЦЕНЗ

Издавани документи

Издадените от Центъра документи се включват в „Регистъра на издадените документи за професионална квалификация“, съгласно чл. 40б, ал.2 от Закона за професионално образование и обучение, което дава гаранция за тяхната легитимност. При приключването на обучение за част от професия и успешно положен изпит (част теория и част практика) се издава Удостоверение за професионално обучение с номенклатурен № 3-37 на МОН.Със Свидетелството за професионална квалификация, номенклатурен № 3-54 на МОН се присъжда степен на професионална квалификация. Издава се след проведено обучение по цялата професия/ специалност (пълен курс), успешно положени изпити по учебния план, както и успешно положен държавен изпит (част теория и част практика).

Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия, номенклатурен № 3-37В Свидетелство за валидиране на професионална квалификация, номенклатурен № 3-54В И двата документа за валидиране признават доказани знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или информално учене.
Удостоверението за квалификационна група по ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ се получава след полагане на писмен изпит – тест, съгласно чл. 27 от Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до и над 1000 V.