НАЧАЛО ЗА НАС КУРСОВЕ ДИСТАНЦИОННО
ОБУЧЕНИЕ
ВАЛИДИРАНЕ ИЗДАВАНИ
ДОКУМЕНТИ
КОНТАКТИ ЛИЦЕНЗ

Валидиране

Валидирането е процес на оценяване, признаване и официално документиране на практически умения и компетентности, придобити чрез житейски опит и/ или неформално и самостоятелно учене.


Всеки навършил 16 години, без значение дали учи, работи или е безработен, има възможността да се възползва от процедурата по валидиране. За да стартира процедурата, е необходимо да подадете заявление по образец и да представите доказателства - например трудова книжка, длъжностна характеристика, атестация от Ваш работодател, препоръки, сертификати, артефакти и други, изработени от Вас изделия и др.


Всички представени от Вас документи, свързани със заявената за валидиране професионална квалификация, ще бъдат включени във Вашето портфолио. Ако не разполагате с доказателствени документи, можете да попълните тест, който ще послужи за идентифициране на знанията Ви по отделните компетенции или да изпълните практическа задача, за да докажете уменията си.


Знанията и уменията Ви ще бъдат оценени от комисия по валидиране.


Ако сте доказали чрез представените от Вас документи в пълна степен съответствие с държавните образователни изисквания, комисията ще Ви допусне до явяване на изпити за придобиване на професионална квалификация.

Ако представените документи не са достатъчни за допускане до изпити, комисията ще Ви предложи индивидуален план за допълнително обучение по теория и практика, като ще получите конспект и списък с препоръчителна литература за подготовка за изпитите.


Нормативно основание за провеждане на валидиране на професионални знания, умения и компетентности

Съгласно чл. 40, ал 1 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), „Валидирането на професионални знания, умения и компетентности е установяване и признаване на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или информално учене, и на съответствието им с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии“.


Условия и ред за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или информално учене в ЦПО

Валидирането се осъществява по професии и специалности, включени в Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от ЗПОО, за които ЦПО притежава лицензия и по които провежда професионално обучение.


Етапите, които включва процедурата по валидиране са:

  1. Определяне на професията, по която лицето желае да валидира своите професионални знания, умения и компетентности.
  2. Съпоставяне на заявените от лицето професионални знания, умения и компетентности с държавните образователни изисквания по съответната професия.
  3. Събиране на доказателства за притежаваните от кандидата компетентности.
  4. Проверка при необходимост на компетентности, за които няма доказателства.
  5. Допълнително обучение (при необходимост).
  6. Полагане на изпити – по теория и по практика на професията.

Издаване на документ за валидиране на професионалните компетентности.